Wild Wednesday

$2.00 Mini Nachos 1/2 Price Pizzas $2.00 Miller Lite Bottles