$2.00 Mini Nachos

1/2 Price Pizzas

$2.00 Miller Lite Bottles